<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Ved nyemisjon av aksjer utstedes det nye aksjer og dermed oppstår det en utvanningseffekt der aksjonærenes eierandeler synker dersom de ikke tegner seg for aksjer tilsvarende sin proratariske eierandel. 

En slik utvanning vil påvirke aksjonærens innflytelse negativt ved at man står for en lavere andel av stemmene ved generalforsamling. I tillegg reduseres aksjonærens andel av eventuelle fremtidige utbytter.

Den samme utvanningseffekten oppstår ved utøvelse av tegningsretter og ved konvertering av konvertible lån til aksjer, ettersom det utstedes nye aksjer i begge tilfellene. For selskaper som har tegningsretter eller konvertible lån er det derfor typisk at aksjonærene ønsker å vite sin fullt utvannede andel («fully diluted share»), altså den eierandelen aksjonærene vil ha dersom alle tegningsretter og konvertible lån gjøres om til aksjer. Mens aksjeeierboken kun viser utestående aksjer så vil et cap table typisk vise frem investorenes fullt utvannede andel. 

Utøvelse av opsjoner medfører ingen utvanningseffekt fordi dette ikke innebærer at selskapet må utstede flere aksjer. En opsjon er nemlig en rett til å kjøpe en eksisterende aksje. Til sammenligning gir en tegningsrett rett til å kjøpe en aksje i en fremtidig emisjon og selskapet må derfor utstede flere aksjer ved utøvelses.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Med cap table i OwnersRoom blir det enkelt å holde full kontroll på selskapets verdipapirer. Sett i gang i dag!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Med cap table i OwnersRoom blir det enkelt å holde full kontroll på selskapets verdipapirer. Sett i gang i dag!