Kundeavtale om bruk av OwnersRoom

1. Bakgrunn

OwnersRoom AS (“OR”) utvikler og tilbyr en selvstyrt nettbasert portal for eierskap i unoterte aksjeselskaper (“Tjenesten”)

2. Kundens rett til bruk av OwnersRoom

Gjennom herværende avtale (“Avtalen”) og på de vilkår som fremgår nærmere nedenfor, får Kunden en ikke-eksklusiv rett til å bruke Tjenesten i samsvar med hva Tjenesten er utviklet for å brukes til. Bruksretten gjelder for det eller de selskaper som har inngått en kjøpsavtale med OwnersRoom AS ved at både Kunden og OwnersRoom AS har signert en Ordrebekreftelse.

Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig for Kunden som en tjeneste levert via internett (Software as a Service/SaaS) fra det tidspunkt som fremgår av Ordrebekreftelsen.

Kundens bruk av Tjenesten skal være i tråd med gjeldende regler og lovverk.

3. Priser og betalingsvilkår

Pris for bruk av Tjenesten fremgår av Ordrebekreftelsen. Pris kan endres ved fornyelse av Avtalen. Prisendring skal varsles skriftlig senest tre måneder før Avtalen fornyes.

Vederlaget faktureres forskuddsvis per år, første faktura utstedes straks etter oppstart av Tjenesten.

Betaling skal finne sted senest 14 dager etter at faktura er utstedt. Alle priser er angitt eksklusive merverdiavgift.

Eventuell support eller annen bistand som faller utenfor omfanget til Tjenesten som beskrevet, avtales og faktureres særskilt og er ikke en del av Avtalen.

4. Avtalens ikrafttredelse, fornyelse og oppsigelse

Avtalen trer i kraft når en ordrebekreftelse er signert av begge parter og løper i ett år regnet fra oppstart av tjenesten som spesifisert i Ordrebekreftelsen, med mindre annet er spesifisert under “Eventuelle særlige vilkår” i Ordrebekreftelsen.

Deretter fornyes Avtalen automatisk med ett år av gangen, med mindre en av partene sier opp Avtalen med skriftlig varsel senest to måneder før fornyelsen.

Dersom OR har varslet en prisendring som medfører en prisstigning på mer enn 3 %, kan likevel Kunden si opp Avtalen med én måneds skriftlig varsel før fornyelsen.

5. Audit (kontroll)

OR har rett til å undersøke Kundens bruk av Tjenesten, for eksempel Kundens tildeling av tilgang til brukere, for å sikre at Tjenesten benyttes i samsvar med Avtalen. ORs undersøkelser skal imidlertid ikke gå lenger enn hva som er rimelig og nødvendig for å undersøke om Kundens bruk er i samsvar med Avtalen.

Informasjon som OR blir gjort kjent med gjennom slike undersøkelser skal behandles strengt konfidensielt av OR og slik informasjon skal innad i OR kun deles i det omfang det er strengt nødvendig av hensyn til undersøkelsens formål. Tilsvarende skal slik informasjon kun deles med tredjeparter hvor dette er strengt nødvendig for å vurdere hvorvidt Kundens bruk er i samsvar med Avtalen eller for å inndrive krav mot Kunden som følge av Kundens brudd på Avtalen.

6. Nye versjoner av Tjenesten

Nye versjoner av Tjenesten er inkludert i prisen og vil bli gjort tilgjengelig for Kunden når disse blir alminnelig lansert.

Om ikke annet uttrykkelig fremgår av Ordrebekreftelsen, er eventuelle tilleggsprodukter eller tilleggsmoduler til Tjenesten ikke inkludert i Avtalens priser, men kan bli tilbudt Kunden når slike er tilgjengelige.

7. Immaterielle rettigheter

Kunden erverver ved denne Avtalen ingen immaterielle rettigheter til Tjenesten, dokumentasjon, varemerker eller noe annet.

Kunden kan ikke forandre, kopiere, lisensiere ut, videreselge eller på annen måte råde over Tjenesten eller øvrige immaterielle verdier som eies OR eller ORs leverandører, med mindre annet skriftlig er avtalt med OR.

Kunden skal ikke ut over det som følger av ufravikelig lovgivning foreta eller forsøke å foreta noen form for reverse engineering av Tjenesten, jf. Åndsverkloven 39 i.

8. Kundens data

Kundens data skal anses for å være konfidensielle og skal ikke brukes av OR for noe annet formål enn å oppfylle ORs forpliktelser overfor Kunden eller kontrollere Kundens bruk av Tjenesten som beskrevet ovenfor.

Senest 30 dager etter opphør av Avtalen, skal OR slette Kundens data i Tjenesten. Herunder har OR rett til å slette Kundens data 30 dager etter Avtalens opphør.

9. Feil og mangler ved tjenesten

Tjenesten leveres AS IS. Kunden godtar at Tjenesten kan inneholde feil, at det kan forekomme ustabilitet eller nedetid og at det kan være andre mangler ved tjenesten.

Kunden kan heve Avtalen dersom det foreligger grunnleggende feil eller mangler ved Tjenesten som ikke er forbigående og som medfører at Tjenesten er uten verdi for Kunden. Eventuell heving skjer for fremtiden. Hva angår erstatning gjelder punkt 13 nedenfor.

Dersom det foreligger feil eller mangler ved Tjenesten som medfører at Tjenesten har vesentlig redusert verdi for Kunden, kan Kunden kreve et rimelig prisavslag. Prisavslag kan ikke kreves for en periode lenger tilbake enn to uker regnet fra Kunden først varslet OR om den aktuelle feilen eller mangelen.

10. Kundens mislighold

Ved manglende betaling av faktura ved forfall kan OR stenge Kundens tilgang til tjenesten.

Dersom faktura fortsatt ikke er betalt 30 dager etter forfall, har OR rett til å heve Avtalen. Ved ORs heving av Avtalen skal Kunden fortsatt betale forfalte krav og allerede betalte vederlag tilbakebetales ikke.

For øvrig kan OR heve Avtalen hvor Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser under Avtalen.

Dersom misligholdet ikke er vesentlig, kan OR stenge Kundens tilgang til Tjenesten inntil misligholdet har opphørt eller er utbedret, så fremt stenging av Tjenesten ikke fremstår som en uforholdsmessig reaksjon mot misligholdet.

11. Ansvarsbegrensninger

OR er ikke erstatningsansvarlig for tap/skade, herunder tap av data, som følge av feil eller andre omstendigheter knyttet til Tjenesten, utover direkte tap som følge av OR’s mislighold av Avtalen, innenfor rammen av ansvarsbegrensningene nedenfor.

Kunden kan under ingen omstendighet kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap inkluderer, men er ikke begrenset til tap av fortjeneste, omsetning, forventede besparelser, goodwill, tap av eller skade på data, tap forårsaket av avbrudd i produksjon, avbrudd i bruken av Tjenesten eller krav fra tredjepart (unntatt krav fra tredjepart basert på at tredjeparts immaterielle rettigheter er krenket).

Dersom OR, til tross for det foregående, finnes erstatningsansvarlig for tap som Kunden er påført i tilknytning til denne Avtalen, skal ORs samlede erstatningsansvar for skadetilfelle i et kalenderår i alle tilfeller være oppad begrenset til 25 % av årlig fakturert beløp, eksklusive merverdiavgift.

12. Personvern

Kunden skal overholde gjeldende personvernlovgivning og innhente nødvendige tillatelser og samtykker som er påkrevd for opplasting, lagring og bruk av data i Tjenesten. Kunden skal holde OR skadesløs for eventuelle krav som rettes mot OR som følge av Kundens manglende overholdelse av personvernlovgivningen.

Hva for øvrig angår forholdet mellom OR som leverandør av Tjenesten og Kunden som bruker av Tjenesten, vises det til databehandleravtalen.

 13. Endringer av Avtalen

Partene kan til enhver tid bli enige om endringer eller tillegg til denne Avtalen. Slike endringer eller tillegg utarbeides skriftlig, dateres og undertegnes av begge parter for å være gyldig.

14. Overføring av Avtalen

Ingen av partene kan overdra Avtalen til tredjepart uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kreves likevel ikke for overdragelse av Avtalen fra OR til et selskap i samme konsern som OR, eller for overdragelse av vederlagskrav til tredjepart. Samtykke skal ikke holdes tilbake uten saklig grunn.

15. Lovvalg og konfliktløsning

Rettsforholdet mellom partene reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister som følge av denne Avtaler skal søkes løst ved forhandlinger. Oslo tingrett vedtas som verneting.

Sist oppdatert 07.11.2018