<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Av Aksjeloven §4-19 følger det at aksjonærene i et selskap har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene til selskapet. Denne retten kalles for en forkjøpsrett.

Retten gjelder både dersom en aksjonær selger til en annen aksjonær og dersom salget gjøres til en ekstern kjøper. 

Prosess for utøvelse av forkjøpsrett:

  1. Når selskapet mottar melding om aksjetransaksjonen så skal styret straks varsle de øvrige aksjonærene om dette slik at eierne kan benytte seg av forkjøpsretten sin. 
  2. Aksjonærene har deretter to måneder på seg til å melde fra til selskapet om at de utøver forkjøpsretten. Utøvende rettighetshavere skal i denne perioden ha gjort det som anses nødvendig for å få bestemt kjøpsprisen. Prisen skal tilsvare aksjenes virkelige verdi, som kan avgjøres ved skjønn dersom man ikke kommer til enighet om hva virkelig verdi er.
  3. Rettighetshaver har deretter en frist på én måned til å betale summen til selgeren. Fristen gjelder fra fremsettelsen av kravet om forkjøpsrett. Dersom det har vært en tvist om kjøpsprisen så blir fristen satt til to uker fra denne tvisten er bindende avgjort.
  4. Selskapet skal oppdatere aksjeeierboken så snart rettighetshaveren har betalt selger for aksjekjøpet.

Regler som kan påvirke prosessen:

  • Hvis flere aksjonærer ønsker å utøve forkjøpsretten sin så blir de tilgjengelige aksjene fordelt etter proratarisk andel. 
  • Går ikke antallet opp så skal de aksjene det gjelder fordeles ved loddtrekning. 
  • Forkjøpsretten kan ikke utøves når transaksjonen skjer til selgers personlig nærstående.
  • Selskapets vedtekter kan også bestemme at andre enn aksjonærer har forkjøpsrett.
  • Er det flere aksjeklasser i selskapet, har aksjonærer i samme klasse fortrinnsrett over aksjonærer i andre aksjeklasser.

Tips:

I OwnersRoom har vi vedtektsfestet at forkjøpsretten ikke gjelder ved handel mellom aksjonærer. På denne måten skaper vi noe økt likviditet i aksjene og tilrettelegger for et internt marked for annenhåndsomsetning mellom eierne. Dette tror vi kan gjøre det mer attraktivt å investere i OwnersRoom fordi vi reduserer noe av den risikoen som ligger i å binde opp kapital i unoterte selskaper. Les vårt blogginnlegg om fordelene ved å øke aksjelikviditeten i unoterte selskaper for mer om dette!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere aksjetransaksjoner. Sett i gang gratis her!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere aksjetransaksjoner. Sett i gang gratis her!