<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

En emisjon er et forenklet begrep for «kapitalforhøyelse ved nyutstedelse av aksjer». I en emisjon utsteder selskapet nye aksjer som selges til investorer slik at selskapet får tilført frisk egenkapital. 

I Norge skilles det mellom fortrinnsrettsemisjoner og rettede emisjoner. Lovens hovedregel er at fortrinnsrettsemisjoner skal benyttes med mindre generalforsamlingen gir flertall som for vedtektsendring til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Dette er påkrevd for å beskytte aksjonærene mot utvanningseffekten som oppstår ved rettede emisjoner.

Hvordan gjennomføre en emisjon?

Her oppsummerer vi de juridiske stegene av en emisjon – en full gjennomgang finnes under juridisk prosess ved nyemisjon av aksjer. Vi tar utgangspunkt i at styret ikke allerede har innhentet styrefullmakt om nytegning av aksjer fra generalforsamlingen. Hvis styret har en slik fullmakt vil prosessen se annerledes ut.

1. Styret skal utarbeide et forslag til generalforsamlingen om å gjennomføre en kapitalforhøyelse

Dette forslaget skal begrunnes med en kort redegjørelse av de forhold som må vektlegges i beslutningen om nytegning av aksjer. Hvis det foreslås at aksjonærene skal fravike sin fortrinnsrett til å tegne seg for sin forholdsmessige andel av de nye aksjene skal dette angis og begrunnes i forslaget. Forslaget skal sendes sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

 

2. Behandling av generalforsamlingen

Styrets forslag om å øke aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer behandles ved generalforsamlingen. Beslutningen om å øke aksjekapitalen krever flertall som for vedtektsendringer. Dette betyr at 2/3 av de avgitte stemmene, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, må stemme i favør av kapitalforhøyelsen.

3. Tegningen av de nye aksjene

De nye aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen eller et dokument som gjengir beslutningen om kapitalforhøyelsen. I praksis kan tegningen skje på flere ulike måter:

  • Aksjonærene kan tegne seg direkte på generalforsamlingsmøtet der emisjonen vedtas;
  • Aksjonærer og andre navngitte investorer kan i forkant av møtet fylle ut en tegningsblankett der de gir en fullmektig rett til å tegne aksjer på vegne av dem ved generalforsamlingsmøtet;
  • Generalforsamlingen kan gi navngitte aksjonærer og andre investorer rett til å tegne seg etter møtet ved bruk av et dokument som gjengir generalforsamlingens beslutning om å øke aksjekapitalen.

4. Innbetalingen av aksjeinnskuddet

Før registrering i Foretaksregisteret kan skje så skal selskapet ha mottatt aksjeinnskuddene fullt ut. Hvis ikke annet er besluttet i generalforsamlingen så skal innbetalingene gjøres til en særskilt konto i en kredittinstitusjon og innskuddet kan ikke disponeres før kapitalforhøyelsen er ferdig registrert i Foretaksregisteret. Alternativt kan generalforsamlingen beslutte at aksjeinnskuddet betales direkte til selskapet og at det kan disponeres før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 

5. Kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret

Hvis minstebeløpet er tegnet så skal kapitalforhøyelsen og beløpet meldes til Foretaksregisteret før det har gått tre måneder fra tegningsfristen

 

NB: hvis ikke kapitalforhøyelsen meldes inn til Foretaksregisteret innen tre måneder fra tegningsfristen, så ugyldiggjøres aksjetegningene og registreringen kan ikke gjennomføres.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Sett i gang gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Norges ledende vekstselskaper bruker OwnersRoom til å styre emisjonsprosessen. Sett i gang gratis her.