<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Styret kan få fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved flertall som for vedtektsendring i generalforsamlingen. Dette betyr at 2/3 av de avgitte stemmer, og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, må stemme i favør av styrefullmakten.

Denne fullmakten skal ifølge Aksjeloven §10-14 angi:

  1. Beløpet aksjekapitalen skal økes med;
  2. Hvor lenge fullmakten gjelder (opptil 2 år);
  3. Om aksjonærenes fortrinnsrett fravikes;
  4. Om innskudd kan gjøres i andre eiendeler enn penger eller om styret kan pådra selskapet særlige plikter;
  5. Hvilken aksjeklasse de nye aksjene tilhører, dersom det er flere aksjeklasser i selskapet. Utstedes aksjene som en egen klasse skal også rettighetene angis;
  6. Om fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter Aksjeloven §13-5.

Fullmakten kan ikke medføre at aksjekapitalen øker med mer enn 50%.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1200,-/mnd

Samle styredokumentasjonen på ett sted med OwnersRoom. Sett i gang gratis her.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Samle styredokumentasjonen på ett sted med OwnersRoom. Sett i gang gratis her.