<- Tilbake til ordbokens innholdsfortegnelse

 

Hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet. Selskapets styre står for innkallingen, gjennomføringen og protokollføringen, mens det er aksjonærene som har møte- og stemmerett ved generalforsamlingen. 

Det skilles mellom ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, og forenklet generalforsamling. 

 

Hva er en ordinær generalforsamling?

Normalt avholdes det kun én generalforsamling i et selskap per år. Dette er den lovpålagte ordinære generalforsamlingen. Denne skal gjennomføres innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (dvs. innen 30. juni). Her skal årsregnskapet godkjennes og det skal besluttes om utbytte skal utbetales til eierne. Videre skal den ordinære generalforsamlingen behandle andre saker slik som eventuelle endringer i aksjekapitalen, vedtektene, styresammensetningen, behandling av fusjoner, fisjoner eller spørsmål som en aksjeeier har bedt om å få satt på dagsordenen. 

 

Hva er en ekstraordinær generalforsamling?

Dette er rett og slett en generalforsamling som kommer i tillegg til den årlige ordinære generalforsamlingen. Typisk kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling dersom det ikke er ønskelig å vente helt til neste ordinære generalforsamling før man får behandlet en sak. Både styret, revisor og aksjonærer som representerer en tidel av aksjekapitalen kan kreve at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling. Som i en ordinær generalforsamling er det fortsatt styrets ansvar å kalle inn, gjennomføre og protokollføre møtet, selv om kravet fremsettes av aksjonærer eller revisoren.

 

Hva er en forenklet generalforsamling?

Selskapet kan gjennomføre en forenklet generalforsamling som ikke stiller krav til at det avholdes et fysisk møte og der man slipper å følge kravene i Aksjeloven §§5-8 til 5-16. Dette vil si at man slipper å følge de formelle kravene som stilles til innkallingen og gjennomføringen av generalforsamlingsmøtet. Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan forenkles.

 

Kravene for å gjennomføre en forenklet generalforsamling er at: 

  • Ingen aksjonærer motsetter seg at det gjennomføres forenklet generalforsamling;
  • Alle aksjonærene skal kunne delta på en egnet måte, for eksempel via telefon, videokonferanse, ved sirkulasjon av utkast til generalforsamlingsprotokoll eller lignende;
  • Styreleder, daglig leder og revisor kan kreve behandling av en sak og skal også gis mulighet til å uttale seg om saken ved generalforsamlingen.

Kan man avholde generalforsamlingen digitalt?

Aksjeloven åpner for bruk av elektroniske hjelpemidler for å gjennomføre eller delta på generalforsamlingen: 

  • Selskapet kan gjennomføre en forenklet generalforsamling som åpner for at møtet kan avholdes over videokonferanse, telefon, mail eller lignende.
  • Aksjeloven sier også at aksjonærene har rett til å delta på møtet via digitale hjelpemidler, med mindre styret har saklig grunn for å nekte dette. Slik deltagelse forutsetter at både deltagelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte. Selskapet kan også vedtektsfeste andre krav for digital deltagelse.
  • Selskapet kan i vedtektene også åpne for at stemmegivning kan gjennomføres skriftlig og digitalt i forkant av generalforsamlingen.

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser – det er helt gratis!

Profesjonelt investorarbeid for kr 1000,-/mnd

Bruk OwnersRoom til å håndtere selskapets eierprosesser – det er helt gratis!